НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АУТСОРСИНГ

Сүүлийн үед “Аутсорсинг” гэж нэрлэгдэх болсон үйлчилгээ нь байгууллагуудын өртөг зардал ихтэй нягтлан бодох бүртгэлийн нэгж, хэлтсийн оронд гаднаас нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн найдвартай үйлчилгээ авах аргыг өргөн хэрэглэх болсон. Бид та бүхэнд дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

  • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах:
  • Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан бэлтгэх:
  • НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах:
  • Санхүүгийн программ нэвтрүүлэлт: